Polityka prywatności - Autokurtas

Polityka prywatności

W jaki sposób odbywa się przetwarzanie danych użytkowników?

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z polityką prywatności, ponieważ każdorazowo podczas odwiedzania witryny internetowej należącej do administratora akceptują Państwo określone w niej warunki. W przypadku, gdy nie chcą Państwo zaakceptować niniejszych warunków, prosimy o nieodwiedzanie strony i niekorzystania z zawartych w niej treści i/lub oferowanych na niej usług.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady zbierania, przechowywania i korzystania z informacji identyfikacyjnych spółki UAB „Autokurtas” (numer identyfikacyjny osoby prawnej: 135456559, adres siedziby: Verslo g. 13, Kumpių k., LT-54311 Kauno r., Litwa, nr tel.: +370 37 391090, e-mail: info@autokurtas.com) dotyczących ofertowanych przez nią usług lub towarów. Informacje osobowe użytkownika są publikowane na stronie www.autokurtas.com (a także są dostępne na stronie internetowej) http://www.autokurtas.lt). Polityka prywatności określa możliwe opcje korzystania z informacji osobowych użytkownika oraz możliwości dostępu lub aktualizacji tych informacji. Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy działalności firm nienależących do UAB „Autokurtas”, firm znajdujących się poza obszarem jej zarządzania, osób niepracujących na rzecz UAB „Autokurtas” lub osób, z którymi spółka ta nie współpracuje. UAB „Autokurtas” potwierdza, że dane użytkowników witryny www.autokurtas.com zbierane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Unii Europejskiej i Republiki Litewskiej oraz wskazówkami instytucji kontrolujących. Stosowane są wszelkie rozsądne środki techniczne i administracyjne w celu zabezpieczenia danych użytkowników witryny zebranych przez UAB „Autokurtas” przed utratą, bezprawnym dostępem i modyfikacjami.

Zbieranie informacji osobowych

UAB „Autokurtas” uzyskuje i przechowuje wszelkie informacje udostępniane przez użytkowników w sposób świadomy podczas następujących czynności:

 • → wypełnianie kwestionariuszy;
 • → składanie zapytań;
 • → wypełnianie formularzy;
 • → zamawianie towarów/usług;
 • → subskrybowanie newslettera;
 • → składanie opinii;
 • → wprowadzanie informacji na stronie internetowej www.autokurtas.com.


Użytkownicy mogą być proszeni o podanie swoich kontaktów, np.:

 • → imię i nazwisko;
 • → numer telefonu;
 • → adres e-mail;
 • → adres miejsca zamieszkania;
 • → pozostałe informacje osobowe.


W trakcie odwiedzania strony internetowej www.autokurtas.com przez użytkownika serwery witryny automatycznie zapisują informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika. Są to na przykład tego rodzaje informacje:

 • → adres IP urządzenia;
 • → typ i wersja przeglądarki;
 • → typ i wersja systemu operacyjnego;
 • → ustawienia językowe;
 • → stronę odwiedzaną przed odwiedzeniem strony internetowej www.autokurtas.com;
 • → odwiedzone wcześniej strony internetowe www.autokurtas.com;
 • → czas odwiedzania tych strony;
 • → rodzaj informacji wyszukiwanych na stronie internetowej www.autokurtas.com;
 • → data logowania;
 • → pozostałe dane statystyczne.


Użytkownik ma możliwość nieudostępniania pewnych informacji, jednak w takim przypadku część funkcji witryny www.autokurtas.com może być niedostępna.

Zarządzanie danymi osobowymi kandydatów biorących udział w rekrutacji i administrowanie bazą danych kandydatów

Jeżeli przesłali Państwo CV, list motywacyjny, referencje i/lub inne dokumenty lub dane w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie zamieszczone na naszej stronie internetowej lub na specjalistycznej stronie internetowej poświęconej rekrutacji, to dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe oraz inne dane osobowe wymienione poniżej będą przetwarzane w celu rekrutacji pracowników.

W celach rekrutacyjnych będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do momentu podjęcia decyzji o zatrudnieniu konkretnego kandydata, do końca jego okresu próbnego lub do momentu podjęcia decyzji o zamknięciu procesu rekrutacji bez wyłaniania żadnego kandydata. Okres ten zwykle nie przekracza czterech miesięcy. Jeśli nie wyrażają Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Państwa danych, będziemy przechowywać Państwa CV i inne podane dane, w celu administrowania bazą danych kandydatów przez 3 lata po zakończeniu procesu rekrutacji. Ma to na celu umożliwienie nam kontaktu z Państwem w przypadku zapotrzebowania na nowego pracownika i zaproszenia do wzięcia udziału w nowej rekrutacji lub złożenia oferty pracy.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwo zgody na udział w procesie rekrutacji a po zakończeniu rekrutacji będziemy je przechowywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Określone działania możemy również wykonywać w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Podanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będziemy mogli ocenić odpowiedniości Państwa kandydatury. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko przechowywaniu Państwa danych po zakończeniu procesu rekrutacji. W takim przypadku usuniemy Państwa dane osobowe i nie będziemy składać ofert pracy w przyszłości, chyba że zgłoszą się Państwo do nowego procesu rekrutacji lub ponownie prześlą swoje dane. W przypadku sprzeciwu wobec przechowywania przez nas danych po zakończeniu procesu rekrutacji, prosimy o poinformowanie nas o tym wysyłając swoje CV i inne dane, odpowiadając na e-mail lub podpisując formularz informacyjny podczas spotkania.

Prawa użytkowników

Użytkownik może w dowolnym czasie prosić spółkę UAB „Autokurtas” o dokonanie odpowiednich czynności, ponieważ przysługują mu następujące prawa:

 • → prawo wglądu – użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w swoje kontakty oraz sposób ich przetwarzania;
 • → prawo sprostowania – użytkownikowi przysługuje prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub, ze względu na cele przetwarzania danych osobowych, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • → prawo usunięcia i prawo bycia zapomnianym – użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swoich danych lub wstrzymania czynności przetwarzania danych (oprócz przechowywania);
 • → prawo ograniczenia – użytkownikowi przysługuje prawo do żądania, aby UAB „Autokurtas” ograniczyła przetwarzanie danych osobowych w przypadku istnienia jednej z przyczyn prawnych;
 • → prawo przenoszenia danych – użytkownikowi przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych.


Prawo do żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie są absolutne – przepisy prawne mogą zawierać dodatkowe warunki ich wykonywania. 

Ponadto użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez UAB „Autokurtas” w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim. Ponadto użytkownik może wysłać do UAB „Autokurtas” zapytanie.

Użytkownicy mogą składać wnioski adresowane do UAB „Autokurtas” w formie zapytania drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@autokurtas.com. UAB „Autokurtas” udzieli informacji, o które prosi użytkownik, nieodpłatnie w terminie 30 dni, jednak w przypadkach, gdy wnioski użytkownika są zdecydowanie nieuzasadnione lub nieproporcjonalne (np. ze względu na ich powtarzającą się treść), UAB „Autokurtas” może pobrać uzasadnioną opłatę z uwzględnieniem kosztów udostępnienia informacji, przesłania wiadomości lub wykonania czynności, o które prosi użytkownik, lub odmówić zaspokojenia wniosku.

UAB „Autokurtas” zachowuje i używa informacji dotyczących użytkownika w celach wykonywania obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów oraz wykonywania umów i porozumień. UAB „Autokurtas” może wykorzystywać dowolne streszczone dane uzyskane z informacji osobowych (lub związanych z informacjami osobowymi) użytkownika, kiedy są one aktualizowane lub usuwane przez użytkowników, jednak odbywa się to nie w celach identyfikacji tożsamości osoby.

Wykorzystywanie zebranych informacji

Dowolne informacje zebrane przez UAB „Autokurtas” od użytkowników mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • → zwiększanie satysfakcji użytkownika z odwiedzania strony internetowej;
 • → doskonalenie strony internetowej www.autokurtas.com w taki sposób, aby spełniała ona potrzeby użytkownika jeszcze bardziej;
 • → polepszanie obsługi klienta;
 • → przesyłanie wniosków i wiadomości e-mail dotyczących usług;
 • → przesyłanie do użytkowników przypomnień w formie wiadomości e-mail dotyczących np. nowości itd.;
 • → zarządzanie konkursami, reklamą, kwestionariuszami lub innymi funkcjami strony internetowej www.autokurtas.com;
 • → generowanie towarów i usług;
 • → proszenie o dokonanie oceny i scharakteryzowania usług lub towarów UAB „Autokurtas”;
 • → kontakt z użytkownikiem po bezpośredniej rozmowie przez Internet, zapytaniu drogą elektroniczną lub telefonicznym, zaplanowanym spotkaniu, zapytaniu o udzielenie pomocy, wypełnieniu kwestionariusza lub złożeniu zamówienia;
 • → udzielanie odpowiedzi na zapytanie dotyczące usług oferowanych przez UAB „Autokurtas”;
 • → informowanie użytkownika o zmianach dotyczących usług oferowanych przez UAB „Autokurtas”;
 • → przesyłanie do użytkownika dodatkowych informacji dotyczących towarów i usług oferowanych przez UAB „Autokurtas”;
 • → przesyłanie newsletterów informacyjnych*;
 • → zarządzanie usługami UAB „Autokurtas”;
 • → uruchamianie i zarządzanie strony internetowej www.autokurtas.com i usług oferowanych przez UAB „Autokurtas”.


UAB „Autokurtas” informuje, że użytkownik może nie wyrażać zgody lub w dowolnym czasie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ww. celach oznaczonych gwiazdką. Cofnięcie zgody jest możliwe poprzez kontakt użytkownika z UAB „Autokurtas” i przesłanie zapytania drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: info@autokurtas.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawomocność przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Jeśli użytkownik sądzi, że jeden z jego kontaktów udostępnił spółce UAB „Autokurtas” jego informacje osobowe, i użytkownik chciałby poprosić o usunięcie tych informacji z bazy danych UAB „Autokurtas”, może on skontaktować się w tej sprawie z UAB „Autokurtas” i przesłać zapytanie drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: info@autokurtas.com.

Informacje przesyłane przez przeglądarkę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu ustalenia ewentualnych przypadków nadużycia i zebrania informacji statystycznych dotyczących korzystania z witryny. Te informacje statystyczne nie są zbierane dla identyfikacji konkretnych użytkowników systemu.

Dzieci

UAB „Autokurtas” nie zbiera żadnych informacji osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. Użytkownicy w wieku poniżej 16 lat nie mogą udostępniać żadnych informacji osobowych na stronie internetowej www.autokurtas.com ani korzystać z usług oferowanych przez UAB „Autokurtas”. UAB „Autokurtas” zachęca rodziców i prawnych opiekunów do obserwowania sposobu korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w realizacji niniejszej polityki prywatności, pouczając dzieci o tym, aby nigdy nie udostępniały informacji osobowych na stronie internetowej www.autokurtas.com lub nie korzystały z usług oferowanych przez UAB „Autokurtas” bez zgody rodziców. Użytkownik może skontaktować się z UAB „Autokurtas”, jeśli podejrzewa, że dziecko poniżej 16 roku życia udostępnia spółce UAB „Autokurtas” swoje informacje osobowe na stronie internetowej www.autokurtas.com lub korzysta z usług oferowanych przez UAB „Autokurtas”.

Pliki cookie

W celu usprawnienia użytkownikowi odwiedzania stron www.autokurtas.com witryna używa plików cookie. Są to pliki tekstowe, które serwer witryny zapisuje na dysku twardym komputera użytkownika. Pliki cookie nie są używane do aktywacji programów lub wirusów na komputerze użytkownika. Pliki cookie są przydzielone wyłącznie dla danego użytkownika, serwer sieci może je rozpoznać jedynie w domenie, która przydzieliła dany plik cookie dla użytkownika. UAB „Autokurtas” może używać plików cookie do zbierania, przechowywania i obserwowania informacji w celach statystycznych lub wykonywania funkcji strony internetowej www.autokurtas.com i oferowanych usług. 

Strona internetowa www.autokurtas.com może używać następujących plików cookie:

 • → pliki cookie techniczne – są to pliki cookie niezbędne dla działania strony internetowej www.autokurtas.com;
 • → pliki cookie funkcyjne – są to pliki cookie, które, choć i nie są niezbędne dla działania strony internetowej www.autokurtas.com, w znaczny sposób usprawniają jej działanie, jakość i satysfakcję użytkownika z jej odwiedzania;
 • → pliki cookie statystyczne – są to pliki cookie używane w celu opracowania analizy statycznej dotyczącej metod odwiedzania strony internetowej www.autokurtas.com przez użytkowników. Dane zebrane za pomocą tych plików cookie są używane w sposób anonimowy;
 • → pliki cookie docelowe lub reklamowe – są to pliki cookie używane dla wyświetlania ofert lub innych informacji, które mogłyby zainteresować użytkownika.


Użytkownik może zaakceptować pliki cookie lub z nich zrezygnować. Wiele przeglądarek internetowych zapisuje pliki cookie automatycznie, jednak zazwyczaj istnieje możliwość zmiany ustawień w przeglądarce, jeśli użytkownik chce zrezygnować z plików cookie. Użytkownik może udzielić zgody na używanie plików cookie w jeden z poniższych sposobów:

 • → nie usuwając ich i/lub nie dokonując zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, aby nie zapisywała ona plików cookie;
 • → naciskając przycisk „Akceptuję” w sterowniku plików cookie.


Użytkownik może w dowolnym czasie cofnąć zgodę na używanie plików cookie, udzieloną spółce UAB „Autokurtas”. UAB „Autokurtas” zwraca uwagę na to, że w niektórych przypadkach może to spowodować spowolnienie działania Internetu, możliwie niektóre funkcje strony internetowej www.autokurtas.com i oferowane usługi nie będą użytkownikowi dostępne. Użytkownik może zrezygnować z plików cookie, dokonując zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, aby nie zapisywała ona plików cookie. Sposób dokonania tego zależy od systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie, ich użycia i możliwości rezygnacji z nich dostępne są pod adresem: AllAboutCookies.org.

Reklama

UAB „Autokurtas” może wyświetlać reklamy internetowe i dzielić się streszczeniem lub informacjami klienta nieidentyfikującymi osoby. UAB „Autokurtas” zbiera te informacje w procesie rejestracji lub w czasie kwestionariuszy i kampanii reklamowych. UAB „Autokurtas” nie dzieli się informacjami klienta identyfikującymi osobę z reklamodawcą. W niektórych przypadkach UAB „Autokurtas” może używać streszczenia i informacji nieidentyfikujących osoby w celu dostosowania reklamy do docelowego audytorium.

Udostępnianie informacji stronom trzecim

UAB „Autokurtas” nie sprzedaje, nie zmienia i w żaden inny sposób nie udostępnia informacji osobowych dotyczących użytkowników stronom trzecim bez uprzedniego poinformowania o tym użytkowników. Nie dotyczy to partnerów hostingowych strony internetowej www.autokurtas.com i innych stron udzielających wsparcia na rzecz spółki UAB „Autokurtas” w zarządzaniu stroną internetową www.autokurtas.com, prowadzeniu działalności UAB „Autokurtas” lub obsłudze jej użytkowników, po uzyskaniu od tych stron zgody na przestrzeganie zasady poufności dotyczącej tych informacji. Dane osobowe użytkowników w wyżej wymienionych celach mogą zostać przeniesione do Stanów Zjednoczonych Ameryki (dalej – USA), w takich przypadkach możliwe jest, że te dane osobowe mogą być wykorzystywane przez instytucje rządowe USA. Ponadto UAB „Autokurtas” może ujawnić informacje w przypadkach określonych przez prawo, w ramach realizacji polityki dotyczącej witryny internetowej www.autokurtas.com lub w celach ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa UAB „Autokurtas”.
Bez zgody użytkowników UAB „Autokurtas” nie udostępnia informacji osobowych stronom trzecim w celach marketingowych. Jeśli użytkownik wyraża zainteresowanie ofertą strony trzeciej lub nabywa pakiet obejmujący ofertę strony trzeciej, UAB „Autokurtas” może udostępnić stronie trzeciej wyłącznie te informacje osobowe użytkownika, które są związane z ofertą wybraną przez użytkownika. Jednak informacje klientów nieidentyfikujące osoby mogą zostać przekazane drugim stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.
UAB „Autokurtas” ujawni dowolne zebrane, wykorzystywane lub uzyskane informacje, o ile jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, np. na żądanie organów ścigania, oraz gdy UAB „Autokurtas” przekonana jest, że ujawnienie takie niezbędne jest dla ochrony praw UAB „Autokurtas” lub zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników lub innych osób, dla zbadania przypadków oszustwa lub na żądanie instytucji państwowych.

Odnośniki do innych witryn

Strona internetowa www.autokurtas.com może zawierać odnośniki do innych stron internetowych nienależących do UAB „Autokurtas” i niezarządzanych przez nią. Użytkownicy są proszeni o zwrócenie uwagi na to, że UAB „Autokurtas” nie bierze na siebie odpowiedzialności za politykę prywatności takich stron/witryn internetowych lub stron trzecich. Użytkownicy są również proszeni o zwrócenie uwagi na to, że po odniesieniu przez stronę internetową www.autokurtas.com do innych stron internetowych użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności każdej strony, która może zbierać informacje osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

UAB „Autokurtas” przechowuje informacje udostępnione przez użytkownika na serwerach komputerowych w środowisku kontrolowanym i bezpiecznym, zabezpieczonym przed dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem danych. UAB „Autokurtas” podejmuje niezbędne administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem przechowywanych informacji osobowych. Informacje osobowe użytkownika są przechowywane w bezpiecznej sieci i są dostępne wyłącznie ograniczonej liczbie osób, które posiadają specjalne uprawnienia do korzystania z takich systemów i są zobowiązane do przestrzegania zasad poufności tych informacji.
W miarę wysiłku UAB „Autokurtas” w celach ochrony informacji osobowych użytkowników uznają one, że:

 • → istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które nie zależą od UAB „Autokurtas”;
 • → niemożliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa, ciągłości i prywatności wszystkich informacji i danych wymienianych między użytkownikami i stroną internetową UAB „Autokurtas”;
 • → mimo wszelkich wysiłków dowolne z tych informacji i danych mogą ulec nieuprawnionemu wglądowi lub modyfikacji przez stronę trzecią.


Dane użytkownika są przechowywane przez okres pięciu lat od dnia ostatniego korzystania z usług UAB „Autokurtas lub treści strony internetowej www.autokurtas.com. Po upływie tego terminu dane zostaną usunięte w taki sposób, aby ich odtworzenie nie było możliwe.

Naruszenie bezpieczeństwa danych

W przypadku pozyskania przez UAB „Autokurtas” informacji o naruszeniu bezpieczeństwa strony internetowej lub ujawnieniu informacji osobowych użytkowników niepowiązanym stronom trzecim wskutek działań zewnętrznych, w tym (lecz nie tylko) przypadków atak bezpieczeństwa lub oszustw, UAB „Autokurtas” zastrzega sobie prawo do podjęcia niezbędnych środków, w tym (lecz nie tylko) przeprowadzenia badań i sporządzenia raportów, poinformowania organów ścigania i współpracy z nimi. W przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych UAB „Autokurtas” dokłada wszelkich starań, aby poinformować osoby których dotyczy naruszenie, o ile sądzi, że wskutek takiego naruszenia może zostać wyrządzona szkoda użytkownikowi, lub o ile takie poinformowanie wymagane jest przez prawo. W takim przypadku UAB „Autokurtas” ogłasza wiadomość na stronie internetowej www.autokurtas.com, kontaktuje się z użytkownikiem drogą elektroniczną, telefonicznie lub pisemnie.
Jeśli użytkownik sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawnymi, może on zwrócić się w tej kwestii do Inspektora Ochrony Danych.

Zmiany i uzupełnienia

UAB „Autokurtas” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności dotyczącej strony internetowej www.autokurtas.com w dowolnym czasie. Zmiany zaczynają obowiązywać z momentem ich ogłoszenia nowej wersji niniejszej polityki prywatności na stronie internetowej www.autokurtas.com. Po ogłoszeniu nowej wersji polityki prywatności UAB „Autokurtas” zmieni datę aktualizacji wyświetlaną w dolnej części strony. Dalsze korzystanie użytkownika z witryny internetowej www.autokurtas.com oznacza, że zmiany są przez niego akceptowane.

Akceptacja polityki

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszą polityką prywatności i akceptuje wszystkie jej warunki. Poprzez korzystanie ze strony internetowej www.autokurtas.com oraz oferowanych na niej usług użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszej polityki prywatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie warunków niniejszej polityki prywatności, nie może on korzystać lub uzyskać dostępu do strony internetowej www.autokurtas.com i oferowanych na niej usług.

W przypadku powstania pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt w dowolny z poniższych sposobów:

 • telefonicznie, pod numerem tel.: +370 700 552 44;
 • elektronicznie, pod adresem e-mail: info@autokurtas.com;
 • pisemnie, pod adresem: Verslo g. 13, Kumpių k., LT-54311 Kauno r.
Registruotis į servisą Skambinti